تقاطع تنگ مهریان یاسوج/  سه راهی مرگ با ۸۸ معارض

تقاطع تنگ مهریان یاسوج/ سه راهی مرگ با ۸۸ معارض

سالهاست که ساز مرگ در محور خطرناک یاسوج به اقلید (تقاطع تنگ مهریان) کوک شده و تکمیل طرح در دست اجرای مسیر یاد شده به دلیل آنچه که کمبود اعتبار و وجود معارض خوانده می شود،تاکنون پیشرفت کاری مناسبی نداشته است.