در کهگیلویه و بویراحمد؛ اورژانس نیازمند تقویت زیرساختها

در کهگیلویه و بویراحمد؛ اورژانس نیازمند تقویت زیرساختها

با توجه به اینکه گاهی نجات جان یک بیمار به ثانیه ها و دقیقه ها بند است و مداخله سریع تیم پزشکی در این زمینه اهمیت حیاتی دارد، تامین تجهیزات مدرن ، نیروهای متخصص و چابک سازی اورژانس فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.